logotyp

Aktuality MŠ Kamenice, Na Besídce

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

KritériaKritéria

Zápis

Zápis

 

 

do mateřské školy se uskuteční v budově MŠ Na Besídce ve dnech:

14. 5. 2024 od 12.30 do 16.00 hodin.

15. 5. 2024 od 12.30 do 15.00 hodin.

 

Prosíme předložit:

 • kopii rodného listu dítěte
 • doklad o řádném očkování dítěte dle očkovacího kalendáře (vyplníte čestné prohlášení k očkování + okopírujete očkovací průkaz dítěte)   

V případě že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se netýká dětí s povinnou předškolní docházkou.

 

Registrační číslo: každá řádně vyplněná přihláška (včetně příloh) bude zapsána a bude jí přiděleno registrační číslo.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 3. 6. 2024 na webových stránkách mateřské školy a vyvěšeny na přístupném místě u jednotlivých pracovišť MŠ (z důvodu ochrany osobních údajů se nezveřejňují jména přijatých dětí, ale pouze registrační čísla, která byla přihlášeným dětem přidělena).

Přihlášku do MŠ obdržíte společně s evidenčním listem při zápisu v MŠ.

 

Konkurzní řízení

MĚSTO  KAMENICE  NAD  LIPOU

nám Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

Rada města Kamenice nad Lipou

v souladu s usnesením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurzní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy se speciálními třídami Kamenice nad Lipou, Na Besídce 632, okres Pelhřimov,

 se sídlem Na Besídce 632, 394 70 Kamenice nad Lipou

 

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“),
 • plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) a bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost k výkonu daného vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele,
 • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti           ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, tj. 3 roky.

Požadavky:

 • organizační a řídící schopnosti,
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy,
 • znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.

Písemně zašlete:

 • přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail, případně ID DS),
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně úředně ověřenou kopii jiného dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro základní školu (např. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, vysvědčení o absolutoriu, maturitní vysvědčení atd.), 
 • doklad o splnění praxe dle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, ze kterého je patrný druh práce a jeho přesné časové vymezení (např. přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem),
  • strukturovaný profesní životopis,
  • pedagogickou koncepci rozvoje a řízení školy,
  • čestné prohlášení o plné svéprávnosti, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ky (ne starší 3 měsíců),

 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 28.03.2024 do 11:00 hodin (rozhodující je datum a čas doručení) na adresu: Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52,            394 81 Kamenice nad Lipou.

Obálku označte slovy: „Konkurs MŠ – NEOTVÍRAT!“

Přihlášku, životopis, koncepci a čestné prohlášení vlastnoručně podepište a uveďte datum.

Ředitelka/ředitel základní školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem od 01.08.2024

 

Upozornění: Přihláška doručená po termínu a přihláška, která nebude splňovat požadavky týkající se výše uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihlášky včetně jejích příloh, bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

Vyvěšeno na úřední desku (popř. jiný způsob oznámení)dne: 01.02.2024

Sejmuto/sňato z úřední desky (popř. jiný způsob oznámení)dne: ………………………………

 

 

Tomáš Tesař v. r.

starosta města

Prohlášení 2023

ProhlášeníProhlášení

Informační schůzka

Vážení rodiče nově nastoupivších dětí.

V úterý 29. 8. 2023 v 16.00 Vás srdečně zveme na informativní schůzku v MŠ Na Besídce. Těšíme se na Vás.

Přijaté děti

školní rok 2023-2024školní rok 2023-2024

Navýšení trvalého příkazu

  Vážení rodiče,

s ohledem na současnou inflaci a cenu energií  je nutné navýšit cenu školného od 1. 3.2023.

Žádáme rodiče o navýšení trvalého příkazu na školné ze současných

 250,-Kč na 350,-Kč.

S ohledem na současnou inflaci a cenu energií a finanční limity na nákup potravin dle novely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování se mění cena stravného od 1. 3. 2023:

Strávníci do 6 let:                                      strávníci 7 – 10 let:

Přesnídávka  8 Kč                                                9 Kč

Oběd          19 Kč                                              21 Kč

Svačina      11 Kč                                              12 Kč

Nápoje         2 Kč                                                2 Kč

 

Celodenní stravování dětí do 6 let činní 40 Kč.

Celodenní stravování dětí 7 – 10 let  činní 44 Kč.

Žádáme rodiče o navýšení trvalého příkazu na stravné ze současných

750,-Kč na 950,-Kč.

 

 

 

NÁSTĚNKA

Vítejte na našich stránkách

obrázek
Vítejte na stránkách naší mateřské školy. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu MŠMT. Kvalifikovaní pedagogové vytvářejí příznivé podmínky k zajištění maximálního rozvoje osobnosti dětí na základě věkových a individuálních zvláštností s ohledem na přítomnost, minulost i budoucnost podle zásad zdravého životního stylu.
MATEŘSKÁ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI KAMENICE NAD LIPOU
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Mateřská škola Na Besídce 632,Kamenice nad Lipou
od 11. dubna do 15. dubna


Pondělí: přesnídávka – rohlík se šunkou, jablko, ovocný čaj (1,3,7)
Polévka - s pohankovými vločkami (1,9)
Hl.jídlo - filety z hejka na česneku, bram. kaše, červ. řepa s mrkví, řepík
Svačina - pyré, čaj

Úterý: přesnídávka - kmínový chléb, tuňáková pomaz. s okurkou, chléb (1,3,7), kakao
Polévka - hovězí s hráškem a rýží (9)
Hl.jídlo - hrachové pyré, kuřecí roláda, salát z čínského zelí, multivitamín
Svačina - sýrová houska, jablko (1,3,7) , čaj

Středa: přesnídávka – chléb, medové máslo, hruška, granko (1,3,7)
Polévka - hrstková
Hl.jídlo - vepřové maso v mrkvi, brambory, mošt
Svačina - pudink s piškoty a sirupem (1,3,7) , čaj

Čtvrtek: přesnídávka - slunečnicový chléb, sýrová pomaz. s celerem, paprika, čaj (1,3,7,9)
Polévka - gulášová (1)
Hl.jídlo - krupicová kaše s čokoládou, ovoce, džus (1,4,7)
Svačina - banán, čaj

pátek: : přesnídávka – koláček s tvarohem, jablko (1,3,7), malcao
Polévka - rajská s ovesnými vločkami (1)
Hl.jídlo - kuře pečené na bazalce, rýže, rajče, multivitamín
Svačina - ovocná tyčinka, čaj


ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě
K PITÍ JE NABÍZENA I ČISTÁ PITNÁ VODA

DOMŮ

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign